У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив працює над науково-методичною темою: 

«Створення умов для самопізнання, саморозвитку, самореалізації особистості учасників навчально-виховного процесу через реалізацію ідей життєтворчості. Формування духовних цінностей громадянина та національно-патріотичної свідомості, виховання правової культури. Реалізація  права дітей  із  особливими  освітніми  потребами  на  освіту»

Завдання педагогічного колективу під час

реалізації науково-методичної теми:

·                   кожній дитині дати доступ до якісної освіти;

·                   особистісний підхід до кожного учня здійснювати через різні методики організації навчання, які враховують пізнавальні здібності учнів;

·                   вивчити й використовувати на практиці сучасні досягнення психолого-педагогічної науки,  перспективного педагогічного досвіду; сприяти розвитку ініціативи й творчості, новаторських пошуків педагогів;

·                   упроваджувати нові Державні стандарти в навчально-виховний процес;

·                   розробити систему методів (технологій) викладання навчальних дисциплін, що поєднували б індивідуальний та диференційований підходи до викладання з інтеграцією різноманітних методів і забезпечували б глибоке та свідоме засвоєння базових знань із максимальним задоволенням індивідуальних запитів та інтересів особистості з урахуванням її реальних здібностей, нахилів та інтересів;

·                    удосконалювати наявні та виробити нові технології  проведення уроків, створювати умови для оптимізації навчального процесу, підвищення ефективності кожної хвилини уроку;

·                   забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

·                     

·                    створювати систему комплексного забезпечення навчального процесу посібниками, дидактичними матеріалами, наочністю, використання ІКТ;

·                     створювати умови для забезпечення виховання всебічно розвиненої, творчої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення, готової до життя й праці в інформаційному суспільстві;

·                    впроваджувати в навчально-виховний процес інформаційні, здоров’язберігаючі та інтерактивні  технології;

·                   створювати умови для оволодіння педагогами інноваційними методиками, з метою підвищення результативності навчально-виховного  процесу;

·                   продовжувати формувати особистість патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної цивілізації, підготовлений до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях і власних інтересах;

·                   забезпечити умови для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів;

·                   продовжувати впроваджувати у навчально-виховний процес компетентнісно спрямовані технології;

·                   формувати в учнів свідоме ставлення до свого здоров’я;

·                   розвивати творчі здібності учнів, підтримувати обдарованих дітей;

·                   формувати ключові компетентності старшокласників, навчити до самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвивати їхні інтелектуальні, творчі, моральні, фізичні, соціальні якості, прагнення до саморозвитку та самоосвіти;

·                   формувати грамадянську свідомість і самосвідомість старшокласників;

·                   створювати безпечні умови для збереження здоров’я учнів, формувати навички здорового способу життя.

·                    реалізовувати  права дітей  із  особливими  освітніми  потребами  на   освіту;

·                   здійснювати управлінську діяльність шляхом сучасних технологій.

·                   вивчати й використовувати на практиці сучасні досягнення психолого-педагогічної науки,  перспективного педагогічного досвіду; сприяти розвитку ініціативи й творчості, новаторських пошуків педагогів;

·                   упровадження Державного стандарту в навчально-виховний процес;

·                   розробити систему заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів, їхньої вихованості, надання практичної допомоги педагогічним кадрам в оволодінні сучасними методиками викладання й виховання;

·                   розробити систему методів (технологій) викладання навчальних дисциплін, що поєднували б індивідуальний та диференційований підходи до викладання з інтеграцією різноманітних методів і забезпечували б глибоке та свідоме засвоєння базових знань із максимальним задоволенням індивідуальних запитів та інтересів особистості з урахуванням її реальних здібностей, нахилів та інтересів;

·                   удосконалювати наявні та виробити нові технології  проведення уроків, які шляхом поєднання навчальної та стимулювальної функцій створили б умови для оптимізації навчального процесу, підвищення ефективності кожної хвилини уроку;

·                   створювати систему комплексного забезпечення навчального процесу посібниками, дидактичними матеріалами, наочністю, використання ІКТ;

·                   створювати умови для забезпечення виховання всебічно розвиненої, творчої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення, готової до життя й праці в інформаційному суспільстві;

·                    впроваджувати в навчально-виховний процес інформаційн0-комунікаційні технології, здоров’язберігаючі та інтерактивні  технології;

·                    створення інформаційного освітнього простору для підвищення навчального рівня учнів і професійного рівня педагогів;

·                    створювати умови для оволодіння педагогами інноваційними методиками, з метою підвищення результативності навчально-виховного  процесу.

Основні принципи діяльності школи:

• принцип гуманізації;

• принцип пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей;

• принцип інтеграції;

• принцип системності;

• принцип оптимізації;

• принцип перспективності;

• принцип науковості;

• принцип доступності;

• принцип демократизму;

• принцип толерантності;

• принцип партнерства батьки – педагоги;

• диференціація та індивідуалізація навчання (врахування інтересів і можливостей кожної особистості) учасника навчально-виховного процесу;

• принцип динамічності (здатність оперативно реагувати на вимоги часу).